Najčešća pitanja i odgovori o grantu “Grad za sve – građanske akcije”

FAQ – Javni poziv grantova “Grad za sve – građanske akcije”

Projekt Mostar – Prostori koji pokreću su objavili javni poziv za grantove “Grad za sve – građanske akcije”. Sve detalje o smjernicama, obrascima i prijavi pogledajte ovdje.

U nastavku pogledajte najčešća pitanja i odgovori o javnom pozivu “Grad za sve – građanske akcije”:

Cilj grant šeme je podržati građane Mostara za veće učešće u građanskom, društvenom i privrednom životu.
Cilj ove grant šeme je potaknuti građane/ke, lokalne organizacije civilnog društva, sportske organizacije, kulturne i obrazovne javne ustanove na implementaciju projekata koji će doprinijeti poboljšanju građanskog, društvenog i privrednog života u Mostaru i pokazati tendenciju povećanja broja učesnika/ca u predloženim akcijama. Grant sredstvima bit će podržane inicijative koje okupljaju ljude oko zajedničkih interesa ili društvenih problema. Snažno ohrabrujemo i potičemo aplikante da dostave projektne ideje koje unose sadržaj(e) u zajedničke javne prostore Mostara i mjesta susreta, te promoviraju ideju Mostara kao grada za sve njegove građane/ke.
Ova šema dodjele grant sredstava će podržati razne projekte, inicijative, takmičenja i događaje koji potiču raznolike i inkluzivne veze i saradnju u zajednici.

Aktivnosti koje se mogu finansirati u okviru ove grant šeme bi trebale uključivati aktivnosti osmišljene za postizanje gore navedenog/nih cilja/eva.

Predložene aktivnosti bi trebale promovirati zajednički društveni, privredni ili kulturni život u Mostaru i trebale bi biti dostupne širokom krugu građana, uključujući mlade i starije osobe, žene, osobe s invaliditetom i marginalizirane grupe. Očekuje se da će projekti poboljšati korištenje javnih prostora kroz različite vrste aktivnosti, što će rezultirati okupljanjem građana oko zajedničkih interesa i društvenih problema. Aktivnosti trebaju okupljati građane svih dobi i pozadina, a mogu biti zabavne, sportske, kulturno-umjetničke ili aktivnosti čišćenja. Cilj je doprinijeti dobrobiti svih građana Mostara.

Primjeri potencijalnih aktivnosti u sklopu Grad za sve – građanske akcije i inicijative u Mostaru sa fokusom na upotrebu zatvorenih javnih prostora i javnih prostora na otvorenom uključuju, ali nisu ograničene na:

 • Događaji u zajednici (čišćenje) usmjereni prema uljepšavanju i održavanju javnih prostora, okupljajući građane da rade prema zajedničkom cilju
 • Ulični festivali i kulturni događaji koji prikazuju lokalnu umjetnost, muziku i hranu, pružajući priliku građanima da komuniciraju i uče jedni od drugih
 • Sportski turniri, igre i druge sportske aktivnosti koje uključuju različite zajednice, promoviraju timski rad i prijateljstvo
 • Umjetničke izložbe i radionice koje omogućavaju građanima da se izraze i podijele svoja iskustva
 • Javne filmske projekcije i pozorišne predstave (s licencom, ukoliko je potrebna) i književni događaji, kako bi potaknuli građane da se okupljaju i zajedno uživaju u kulturnim sadržajima
 • Projekti vrtlarstva u zajednici koji potiču građane na zajednički rad i stvaranje zelenih površina (zajednički vrtovi u lokalnoj zajednici)
 • Promocija kulturne raznovrsnosti
 • Otvoreni dijalozi i programi kulturne razmjene za poticanje građana iz različitih sredina da razumiju i cijene jedni druge
 • Saradnja kulturnih i obrazovnih institucija s neformalnim i formalnim grupama
 • Kreativni i poduzetnički događaji, druženja i radionice u okviru akcije Grad za sve.

Javni prostor se odnosi na područja koja su otvorena i dostupna svoj javnosti, bez obzira na njihovu pozadinu, etničku pripadnost, vjeru ili druge lične osobine. Ove prostore održava i vlasništvo su Grada Mostara ili postoje dokazi o jasnom vlasništvu te imaju funkciju javnog prostora, dizajnirani su za korištenje od strane javnosti u razne svrhe, kao što su rekreacija, slobodno vrijeme, kulturne aktivnosti i društvena interakcija. Primjeri javnih prostora uključuju parkove, trotoare odgovarajuće veličine/širine, trgove i javne zgrade, kao što su biblioteke i društveni centri. Javni prostori igraju važnu ulogu u promociji kohezije zajednice i smatraju se temeljnim aspektom okupljanja građana, budući da pružaju mjesto gdje se ljudi mogu okupljati i slobodno sarađivati jedni s drugima.

Projekti/događaji koji nisu podobni za ovu grant šemu su slijedeći:
• Projekt/događaji s političkim fokusom. Na primjer, stranačke političke aktivnosti ili lobiranje
• Vjerski događaji koji uključuju vjersku službu, propovijedanje i/ili isključuju članove zajednice različitih vjera iz učešća
• Privatni događaji
• Događaji gdje se naplaćuju ulaznice
• Aktivnosti za prikupljanje sredstava

Iznos grant sredstava po aplikaciji može varirati između 5.000 KM i 30.000 KM.
Ukupan iznos sredstava alociranih za ovu grant šemu je oko 400.000 KM (Donator zadržava pravo da smanji ili poveća dostupni budžet)

Sufinansiranje projekta nije obavezno, ali se potiče u obliku volonterskog rada, direktnog finansiranja, besplatnog korištenja javnih prostora ili drugih donacija projektu od trećih strana. Prihvatljivo je samo direktno finansiranje i/ili druge donacije koje su u skladu s internim standardima i smjernicama People in Need.
Volonterski doprinos implementaciji projekta bit će dodatno bodovan, te treba biti precizno naveden u Planu budžeta.

Aktivnosti se mogu održavati samo na javnim površinama na području grada Mostara. Kandidate se potiče na kombiniranje više javnih prostora, na primjer, zatvorenih prostora (poput pozorišta i kulturnih centara) i otvorenih javnih prostora (npr. trgova i parkova).
Aplikanti se posebno potiču da koriste javne prostore u zatvorenom i/ili na otvorenom koji su već podržani u okviru projekta Mostar – Prostori koji pokreću, kao što je navedeno u nastavku:

A) Javni prostori u zatvorenom

 • Narodno Pozorište
 • Muzej Hercegovine
 • Pozorište lutaka Mostar
 • Muzički centar Pavarotti
 • Lutkarsko Kazalište
 • Udruga Down Sindrom
 • Udruga Vedri osmijeh
 • Centar za kulturu
 • Kulturni centar sjever
 • Centar za stara i iznemogla lica
 • Centar za Socijalni rad Mostar
 • Dječiji dom Mostar

B) Javni prostori na otvorenom (Nakon završetka tekućih projekata za unapređenje javnih prostora na otvorenom)

 • Park Zrinjevac
 • Park Trimuša
 • Park Avenija
 • Park Vrba
 • Plaža Ploča

Kako bi ispunili uslove za ovu mogućnost finansiranja, podnositelji zahtjeva moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Organizacija civilnog društva (OCD) ili organizacije (ukoliko apliciraju u partnerstvu) registrirane prema zakonodavstvu BiH najmanje godinu dana, sa sjedištem na području Mostara
 • Pojedinci, neformalne grupe i/ili javne škole se mogu prijaviti isključivo u partnerstvu s OCD-om koji ispunjava gore navedene uslove
 • Javne ustanove Grada Mostara koje se bave kulturom.


Prednost će imati aplikanti koji još nisu dobili nikakva sredstva iz projekta Mostar – Prostori koji pokreću, osim u slučajevima kada se nositelj projekta prijavljuje sa pojedincima da podrži implementaciju njihovih projektnih ideja.
Dodatni bodovi će biti dodijeljeni onim aplikantima koji se prijavljuju za implementaciju aktivnosti u zatvorenim i/ili javnim prostorima na otvorenom koje podupire projekt Mostar – prostori koji pokreću i koji su navedeni u članku 1.5 Smjernica za ovaj Javni poziv.
U slučaju da je organizacija civilnog društva (OCD) u partnerstvu s pojedincem i/ili neformalnom grupom ili školama, OCD se automatski smatra nositeljem projekta koji će upravljati grantom i koji će biti centralna kontaktna tačka za People In Need, snoseći i odgovornost za upravljanje grantom i njegovom implementacijom prema odredbama potpisanog ugovora o dodjeli grant sredstava sa svim pripadajućim aneksima.
U slučaju partnerstva dviju organizacija civilnog društva nositelj projekta mora biti precizno naveden u Obrascu prijave. Isti će potpisati ugovor o dodjeli grant sredstava sa organizacijom People In Need, te će upravljati grantom i bit će centralna kontaktna tačka, snoseći i odgovornost za upravljanje grantom i njegovom implementacijom prema odredbama potpisanog ugovora o dodjeli grant sredstava sa svim pripadajućim aneksima.
.
Nositelj projekta će preuzeti odgovornost za ispravnu implementaciju projekta i snosiće odgovornost za:

 • Određivanje Voditelja aktivnosti koji će biti jedina kontaktna tačka za svu komunikaciju između korisnika uključenih u projekt i People In Need
 • Praćenje i kontrola plana rada projekta i osiguravanje pravilne implementacije projekta
 • Komuniciranje promjena iz plana rada projekta prema People in Need unaprijed tj. pravovremeno prije nego se promjena desi, a koja je moguća isključivo uz prethodnu saglasnost People In Need
 • Organiziranje sastanaka sa sudionicima projekta
 • Praćenje relevantnih procedura pri implementaciji projekta
 • Prikupljanje, praćenje i konsolidacija finansijskog i tehničkog sadržaja za projektno izvještavanje
 • Ispunjavanje svih pravnih, finansijskih i administrativnih zahtjeva za pravilnu implementaciju projekta (pravni ugovori, izmjene i dopune projekta, itd.)
 • Osiguravanje ispunjenosti uslova ugovornih obaveza svih partnera
 • Nabavljanje usluga koje su navedene u odobrenom planu budžeta, u skladu s relevantnim smjernicama PIN-a.

Prihvatljivi troškovi su stvarni troškovi koje je napravio odabrani primatelj, a koji su:

 • direktno povezani s ciljevima grant šeme (navedeno u odjeljku 1.1)
 • troškovi osoblja koji su direktno povezani s implementacijom projekta (plate): ne više od 30% ukupnog budžeta za troškove osoblja i za nositelja projekta i partnera kada je u pitanju partnerstvo sa pojedincem ili drugom organizacijom
 • naznačeni u predloženom planu budžeta
 • Nastaju isključivo tokom razdoblja implementacije projekta i nakon potpisivanja Ugovora sa organizacijom People In Need
 • Mogu se identificirati i provjeriti (potkrijepljeno svim računovodstvenim i drugim pratećim dokumentima)
 • Pridržavaju se uslova važećih poreznih i zakonskih propisa
 • Razumni su, opravdani i u skladu sa zahtjevima dobrog finansijskog upravljanja
 • Najam opreme i/ili namještaja (kupnja samo u opravdanim situacijama) ne prelazi 30% ukupnog budžeta projekta i izravno se koristi za postizanje ciljeva projekta.

Prijavni paket koji se podnosi mora sadržavati sljedeće (detaljne upute možete pronaći na smjernicama javnog poziva:

 • Obrazac prijave (Obrazac 1)
 • Plan budžeta (Obrazac 2)
 • Izjava o ispunjavanju uslova (Obrazac 3)
 • Akt registracije aplikanta
 • Lični identifikacijski dokument, potvrda o prebivalištu i potvrda o nekažnjavanju za potpisnike Obrasca prijave
 • Potvrda od banke da je bankovni račun aplikanta aktivan
 • ID broj nosioca projekta
 • Potvrda iz Porezne uprave da nosilc projekta nema poreznih dugovanja

Nakon potpisvanja ugovora o dodjeli grant sredstava Podnositelj prijave je dužan dostaviti sljedeće:

 • Dozvola/e za okupljanje/događaje* koji precizno opisuju ime podnositelja zahtjeva za događaj, sam događaj, mjesto, datum i vrijeme događaja, učesnike događaja, broj prisutnih

Važna napomena:

 • Obaveza aplikanta je saznati jesu li za planirani projekt/događaj potrebne bilo kakve dozvole. Podnositelj je dužan pribaviti potrebnu/e dozvolu/e nakon potpisivanja ugovora o dodjeli grant sredstava, te je dostaviti People in Need odmah po izdavanju, a prije uplate prve tranše. U slučaju da aplikant ne dostavi potrebnu/e dozvolu/e ili obrazloženje za predloženu izmjenu aktivnosti u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora o dodjeli grant sredstava, ugovor će biti raskinut.

Prijedlog projekta mora ispunjavati sljedeće kriterije prihvatljivosti:

 • Prijedlog mora biti u skladu sa ciljevima istaknutim u odjeljku 1.1
 • Da bi se smatrao podobnim, prijedlog mora:
  • Biti predat kako slijedi:
   • Obrazac 1:
    • jedan (1) original u papirnoj formi (štampani primjerak, potpisan i opečaćen od strane nositelja projekta i partnera, ukoliko je primjenjivo)
    • putem elektronske pošte (elektronski primjerak u MSWordu i primjerak u pdf-formatu koji je potpisan i opečaćen od strane odgovornog lica aplikanta i partnera) poslati na info@prostorikojipokrecu.ba
   • Obrazac 2:
    • jedan (1) original u papirnoj formi (štampani primjerak, potpisan i opečaćen od strane odgovornog lica nositelja projekta)
    • putem elektronske pošte (elektronski primjerak u Excel formatu i skeniran primjerak koji je potpisan i opečaćen od strane odgovornog lica aplikanta dostaviti u pdf-formatu) poslati na info@prostorikojipokrecu.ba
   • Obrazac 3:
    • jedan (1) original u papirnoj formi (štampani primjerak, potpisan i opečaćen od strane odgovornog lica nositelja projekta)
    • putem elektronske pošte (elektronski primjerak u PDF formatu, koji je potpisan i opečaćen od strane odgovornog lica aplikanta) poslati na info@prostorikojipokrecu.ba
 • Originale dokumenata u papirnatom obliku (štampani primjerak) potrebno je poslati poštom (preporučeno pismo ili ekvivalent, a poštanski žig služi kao dokaz datuma slanja) u zatvorenoj koverti na adresu PIN-a u Mostaru:
  • People In Need (PIN)
   Maršala Tita 9588000 Mostar
   Najkasnije u srijedu, 05.07.2023.godine sa naznakom: „Grad za sve – građanska akcije“
  • Biti napisan na jednom od službenih jezika u BiH sa sažetkom od jedne stranice napisanim na engleskom jeziku unutar aplikacijske forme (Obrazac 1).
  • Poštivati ograničenja po broju stranica/slova i uslova izgleda zadanih u Obrascu za prijavu
  • Uključivati sve prateće dokumente navedene u odjeljku Procedure podnošenja prijave
 • Prijedlozi moraju sadržavati potpune informacije u svim potrebnim odjeljcima obrasca za prijavu, budžeta i izjave o ispunjavanju uslova. Prijavu i plan budžeta moraju potpisati odgovorno lice ispred nositelja projekta i njegov partner.
 • Prijava mora sadržavati Izjavu o ispunjavanju uslova (Obrazac 3) koju je potpisala osoba ovlaštena za preuzimanje pravno obavezujućih radnji u ime organizacije aplikanta
 • Za ovu grant šemu, aplikanti mogu podnijeti samo jednu prijavu za jedan projekt
 • Nepotpune prijave mogu se smatrati neprihvatljivima. Ovo se odnosi na tražene administrativne podatke, opis prijedloga i traženi iznos budžeta, te sve popratne dokumente navedene u ovom pozivu na dostavu prijedloga
 • Nositelj projekta je direktno odgovoran za upravljanje i implementaciju dodijeljenog projekta.

Nije dopuštena izmjena prijave nakon isteka roka za podnošenje. Međutim, ukoliko komisija za ocjenjivanje prepozna kvalitet projektne ideje, zadržava pravo napraviti iznimku i zatražiti dodatne dokumente kako bi se upotpunila aplikacija.
Neispunjavanje gore navedenih uslova prihvatljivosti će dovesti do odbijanja prijave.

Ako podnosilac zahtjeva ne dostavi traženu dokumentaciju prije potpisivanja ugovora o
bespovratnim sredstvima i/ili ne dostavi traženu dokumentaciju navedenu u Smjernicama javnog poziva i/ili ne dostavi traženu dokumentaciju do zadanog roka, bit će diskvalifikovan iz ovog programa dodjele bespovratnih sredstava.

Komisija za ocjenjivanje neće dodijeliti bespovratna sredstva podnosiocu zahtjeva koji:
(a) se nalazi u situaciji koja ga isključuje iz postupka utvrđenoj u Prilogu-1 Smjernica za ovaj Javni poziv
i/ ili
(b) podnosiocu zahtjeva koji je dostavio lažne informacije koje su uslov za
učestvovanje u postupku ili uopšte nije dostavio tražene informacije.

Administrativne sankcije (diskvalifikacija) mogu se izreći podnosiocima zahtjeva ili
povezanim trećim stranama, gdje je to primjenjivo, ako se bilo koja od izjava ili informacija
danih kao uslov za učestvovanje u ovom postupku pokaže lažnom.

Sve podnesene prijave procijenit će nepristrani članovi evaluacijske komisije za ocjenjivanje sastavljene od osoblja organizacije People In Need (PIN) i PIN-ovih partnera u konzorciju, te po potrebi vanjskih stručnjaka i/ili predstavnika Donatora.

Projekti će biti ocijenjeni na osnovu sljedećih kriterija:

 • relevantnost (30 bodova)
 • inkluzivnost (20 bodova)
 • održivost (10 bodova)
 • budžet / troškovi / učinkovitost kapaciteta (20 bodova)
 • vidljivost (5 bodova)
 • uticaj na okoliš (5 bodova)
 • lokacija predložene aktivnosti (10 bodova).

Kroz proces odabira, PIN zadržava pravo da:

• zatraži od aplikanata da izmijene/dopune svoje prijave na osnovu preporuka Komisije za ocjenjivanje
• zatraži dodatne informacije od aplikanata u određenom roku
• ne dodijeli sredstva aplikantu.

Tehnička podrška/konsultacije bit će pružene svim zainteresiranim aplikantima kojima će biti potrebna u vrijeme navedeno u rasporedu na lokaciji: Centar za kulturu Mostar (Addresa: Rade Bitange 13, 88000 Mostar) u periodu od 8:00 sati do 16:00 sati. Zainteresirani aplikanti trebaju da se registriraju putem ovog linka (Prijave su istekle). Svaki aplikant će imati najviše 30 minuta za konsultacije. Tehnička podrška/konsultacije će se sastojati od usmjeravanja aplikanata da svoju ideju preoblikuju kako bi se uklopila u ciljeve Javnog poziva.


Zainteresirani aplikanti će također moći postavljati pitanja u vezi sa procesom apliciranja i popunjavanja relevantne dokumentacije putem e-maila info@prostorikojipokrecu.ba do 23.06.2023. godine. Odgovori na sva pristigla pitanja bit će objavljeni na web stranici Projekta Mostar do srijede, 28.06.2023. godine.

Realizacija grantova biće regulirana odgovarajućim ugovorima o dodjeli grant sredstava potpisanim sa odabranim korisnicima grantova. Svi ugovori će sadržavati određeni skup opštih načela, odredbi i uslova.
Isplata grant sredstava vršit će se u 3 (tri) tranše po ispunjenju uvjeta definiranih ugovorom, a u skladu sa navedenim rasporedom:

 • Prva uplata (predfinanciranje): 50% ukupno odobrenih grant sredstava
  vremenski okvir: nakon potpisivanja ugovora o dodjeli grant sredstava;
 • Druga uplata: 40% ukupno odobrenih grant sredstava
  vremenski okvir/procedura: može biti uplaćena nakon što se potroši min. 75% prve uplate i nakon odobrenih izvještaja od strane PIN-a i uspješnog završetka revizije i/ili monitoringa koje provodi PIN;
 • Završna uplata: 10% ukupno odobrenih grant sredstava
  vremenski okvir/procedura: bit će isplaćena nakon odobrenih izvještaja od strane PIN-a i uspješnog završetka revizije i/ili monitoringa koje provodi PIN, ali ne kasnije od 30 dana nakon što su PIN-u dostavljeni završni narativni, tehnički i financijski izvještaji.

U slučaju posebnih okolnosti moguće su i druge prilagodbe.
Korisnici grantova će se morati obavezati na detaljne planove provedbe u kojima će biti naznačeni zahtjevi u pogledu praćenja i izvještavanja. Planovi praćenja će biti prilagođeni za svakog korisnika granta na osnovu vrste projekta, pristupa provedbi i trajanju.


Proces praćenja obuhvaća sljedeće:

 • Narativne, tehničke i finansijske izvještaje koje korisnik granta podnosi, a PIN odobrava prije isplate narednih rata granta.
 • Posjete u cilju praćenja i provjere, koje provodi imenovano osoblje projektnog konzorcija i/ili vanjski stručnjaci. Izvještaji tih posjeta bit će sažeti u izvještajima o praćenju i provjeri.

Kao dio ukupne evaluacije provedbe granta potrebno je pripremiti i dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Narativne, tehničke i finansijske izvještaje, koje podnose korisnici granta
 • Završni finansijski i tehnički izvještaj, koji PIN odobrava nakon što ga detaljno pregleda voditelj/službenik za finansije i administraciju projekta.

U slučaju bilo kakvih nedoumica u vezi s pravilima prihvatljivosti, informacijama koje je potrebno navesti u obrascu prijave ili bilo kakvim problemima s prijavnim obrascem dodatne informacije možete zatražiti putem e-maila: info@prostorikojipokrecu.ba najaksnije do petka, 23.06.2023. godine.

Odgovori na pristigla pitanja će se objaviti na internetskoj stranici projekta do srijede, 28.06.2023. godine: www.prostorikojipokrecu.ba.

Leave a comment