Najčešća pitanja i odgovori

Q&A – Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za javne prostore u zatvorenom

U nastavku pogledajte najčešća pitanja i odgovori o javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za javne prostore u zatvorenom.

Ovaj program dodjele bespovratnih sredstava nastoji podržati inicijative javnih institucija i
lokalnih aktera civilnog društva koje bi povećale ne samo broj posjetilaca i korisnika javnih
prostora u zatvorenom, već i broj angažovanih osoba s invaliditetom, žena, mladih, osoba
treće životne dobi i drugih. Podržane inicijative trebale bi poboljšati kvalitet korištenja javnih
prostora u zatvorenom, što bi rezultiralo pozitivnim promjenama u svakodnevnom životu
građana Mostara.

Bavi se specifičnim problemima koje javni prostori u zatvorenom moraju prevladati kako bi zadovoljili potrebe građana (npr. pristupačnost, sigurnost), ali i ponudili više mogućnosti za okupljanje svih građana Mostara kroz povećan broj/raznovrsnost izvedbi/predstava, događaja, programa i druge načine okupljanja građana i njihove interakcije unutar javnih prostora u zatvorenom.

Svi predloženi projekti trebaju doprijeti do vrlo širokog kruga građana Mostara.

Ovaj program dodjele bespovratnih sredstava podržat će javne prostore u zatvorenom u
Mostaru kojima upravljaju pravno nezavisni subjekti kako bi se poboljšao potencijal njihovog
korištenja od strane građana, ali i javni diskurs u Mostaru.

Javni prostori u zatvorenom kojima upravljaju pravno nezavisni subjekti navedeni u ovom
programu dodjele bespovratnih sredstava su prostori koji:
• su u vlasništvu Grada Mostara i
• kojima upravlja nezavisni administrativni/upravljački odbor i
• koji imaju vlastiti bankovni račun.

Javni prostori u privatnom vlasništvu neće biti podržani, osim u slučajevima kada ispunjavaju
zahtjeve opisane u Smjernicama za Javni poziv u poglavlju 3.2 Javni prostori u zatvorenom, koji su u privatnom vlasništvu.

Upravitelji javnih prostora u zatvorenom trebaju biti u stanju prepoznati potrebe građana i
predložiti rješenja kako da taj javni prostor u zatvorenom učine privlačnijim, kako bi ga
posjećivala i koristila šira populacija Mostara.

Svi predloženi projekti trebaju doprijeti do vrlo širokog kruga građana Mostara.
Lokacija projekata je cijelo područje grada Mostara.

People In Need (PIN) traži projekte koji će doprinijeti poboljšanju stanja/opremljenosti javnih
prostora u zatvorenom. Takvi projekti trebali bi omogućiti veću uključenost osoba sa
invaliditetom, mladih, djece i osoba treće životne dobi, te potaknuti veće učešće žena u
javnom diskursu.

Ulaganja obuhvaćena ovim programom bespovratnih finansijskih sredstava mogu uključivati,
ali nisu ograničena na sljedeće:

 • poboljšanje podnih obloga
 • poboljšanje rasvjete (npr. rasvjeta za događaje, sigurnosna unutrašnja/vanjska rasvjeta objekta, vanjsko područje oko prostora itd.)
 • poboljšanje pristupa za posjetioce s invaliditetom (npr. rampe, šira vrata/ulazi, toalet za osobe s invaliditetom, lift itd.)
 • poboljšanje opreme (npr. klimatizacija, grijanje, audio oprema, ozvučenje, sjedišta/klupe za posjetioce, znakovi za bolju orijentaciju unutar zatvorenog prostora, oprema za toalete, aparati ili oprema za javnu upotrebu za dobrotvornu/javnu kuhinju itd.)
 • smanjenje rizika od nesreće (npr. mjere protiv klizanja na stepenicama/podovima, rukohvati ili slično)
 • poboljšanje prostora za prikazivanje i interpretacije (npr. izložbeni prostori i javni prostori) kako bi se poboljšalo iskustvo posjetilaca uopšte i/ili za ranjive grupe, npr. za osobe s invaliditetom
 • poboljšanje opšteg stanja javnog prostora u zatvorenom (npr. krečenje, zamjena oštećenih vrata/prozora/stepenica itd.).

Iznos pojedinačne finansijske podrške trebao bi biti u rasponu između cca. 6.500 KM i cca.
100.000 KM.
Ukupni budžet za ovaj program dodjele bespovratnih sredstava iznosi cca. 570.000 KM.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava između PIN-a i podnosioca zahtjeva
definisat će se način isplate, obaveze izvještavanja o realizaciji podržanih aktivnosti/upotrebi sredstava itd.

Od podnosilaca zahtjeva se ne zahtijeva sufinansiranje.

Međutim, angažovanje volontera pri implementaciji projekta nagrađuje se dodatnim
bodovima. Doprinos volontera treba biti preciziran u predmjeru radova ili planu budžeta.

Kako bi ispunili uslove za ovaj program, podnosioci zahtjeva moraju:

 • biti pravno samostalan subjekt: registrovana javna ustanova ili registrovana organizacija civilnog društva (udruženje) koja upravlja javnim prostorom u zatvorenom na području grada Mostara, a čiji je glavni fokus djelovanja:
  • kultura (npr. centar za kulturu, pozorište, javna muzička škola/muzički centar, umjetnički centar ili slično)
  • sport (npr. javni sportski centar, javna sportska dvorana ili slično)
  • društveno angažovanje usmjereno ka ranjivim grupama
  • neformalno obrazovanje
  • rekreacija
  • okoliš
  • ekonomski razvoj
  • druge aktivnosti koje su u skladu s ciljem ovog programa dodjele bespovratnih sredstava
 • biti direktno odgovorni za izradu projektnog prijedloga i upravljanje bespovratnim sredstvima, a ne djelovati kao posrednik i
 • biti registrovani najmanje 12 mjeseci.

Ako se podnosilac zahtjeva prijavljuje u partnerstvu s drugim organizacijama civilnog društva,
udruženjima, neformalnim grupama, građanskim inicijativama itd. uz zahtjev treba dostaviti
postojeći/važeći memorandum o razumijevanju (MoU) ili sličan sporazum između partnera.

Posebno se ohrabruju prijave organizacija civilnog društva/ udruženja koja pomažu osobama
s invaliditetom, djeci, mladima, osobama treće životne dobi, ženama i manjinskim zajednicama.
Prijave koje ne ispunjavaju gore navedene uslove prihvatljivosti bit će odbijene.
Eliminacijski kriteriji za podnosioce zahtjeva definisani su u Prilogu 5 u smjernicama javnog poziva.

Ulaganja u javne prostore u zatvorenom koji su u privatnom vlasništvu su ograničena i ne
mogu obuhvatati radove na obnovi/izgradnji, npr. rekonstrukciju infrastrukture, zamjenu
stolarije, novi krov, novu fasadu, nove toalete, promjenu razmještaja prostorija, nove
stepenice, nove dodatne objekte itd.

Ulaganja u javne prostore u zatvorenom koji su u privatnom vlasništvu mogu se odnositi
isključivo na pokretnu imovinu koja će biti upisana u popis dugotrajne imovine podnosioca zahtjeva.
Ulaganja u javne prostore u zatvorenom koji su u privatnom vlasništvu mogu se odnositi
isključivo na pokretnu imovinu:

 • koja će biti upisana u popis dugotrajne imovine podnosioca zahtjeva i
 • koja se može premjestiti na novu adresu javnog prostora u zatvorenom, u slučaju da
  se podnosilac zahtjeva preseli.

Ukoliko su navedeni uslovi ispunjeni, ugovor o najmu javnog prostora u zatvorenom između
podnosioca prijave i najmodavca treba trajati najmanje 1 (jednu) godinu nakon realizacije
projekta. U slučaju da ugovor o najmu javnog prostora u zatvorenom ističe u roku od 12
mjeseci nakon realizacije projekta, podnosilac prijave mora dostaviti potpisan ugovor o najmu budućeg javnog prostora u zatvorenom koji će koristiti u roku koji definiše PIN.

Prihvatljivi troškovi su stvarni troškovi koje je napravio odabrani korisnik bespovratnih finansijskih sredstava, a koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • nastali su tokom perioda sprovođenja/implementacije projekta i povezani su s projektom
 • navedeni su u dostavljenom planiranom budžetu
 • naznačeni su u dostavljenom troškovniku/tehničkim specifikacijama (predmjeru radova)*
 • nužni su za sprovođenje/implementaciju projekta
 • mogu se utvrditi i provjeriti (potkrijepljeni su svim računovodstvenim i drugim popratnim dokumentima)
 • u skladu su sa zahtjevima važećih poreznih i zakonskih propisa
 • razumni su, opravdani i u skladu sa zahtjevima dobrog finansijskog upravljanja.

*Detaljni predmjer radova treba izraditi i dostaviti u Fazi 2, dodatno uz planirani budžet i u slučaju bilo kakvih građevinskih radova unutar javnog prostora u zatvorenom i/ili njegovog pripadajućeg vanjskog dijela.

Podnosioci zahtjeva moraju podnijeti sljedeće dokumente do roka za podnošenje prijave za FAZU 1 koji je opisan u Smjernicama za javni poziv:

 1. Obrazac prijave (Prilog-1)*: valjano popunjena forma Obrasca prijave, koja opisuje vremenski okvir predloženog projekta i koja je potpisana od strane osobe ovlaštene za poduzimanje pravno obavezujućih radnji u ime organizacije koja podnosi zahtjev. Strateški plan koji opisuje korisnost predloženog projekta je poželjan,
 2. Plan budžeta (Prilog 2)*: popunjena forma iz koje je vidljiva namjena sredstava s obzirom na prihvatljive troškove opisane u Smjernicama za javni poziv,
 3. Izjava o ispunjavanju uslova (Prilog 3)*
 4. Registracijski akt podnosioca zahtjeva: Izvadak iz sudskog registra o registraciji organizacije/udruženja koje se prijavljuje sa svim relevantnim stranicama: u kopiji, dokument ne stariji od šest mjeseci
 5. Pravna dokumentacija kojom se dokazuje vlasništvo javnog prostora u zatvorenom opisanog u projektnom prijedlogu: Zemljišnoknjižni izvadak u kopiji, ne stariji od tri mjeseca
 6. U slučaju iznajmljenog javnog prostora u zatvorenom koji je u privatnom vlasništvu: kopija važećeg ugovora o najmu između podnosioca zahtjeva i najmodavca
 7. U slučaju da vlasnik/najmodavac javnog prostora u zatvorenom nije Grad Mostar, već treća strana: popunjena i potpisana saglasnost najmodavca (sa ovjerenim potpisom) za predloženi projekat
 8. Kopija važeće lične karte osobe ovlaštene za preuzimanje pravno obavezujućih radnji u ime organizacije koja se prijavljuje
 9. CIPS potvrda osobe ovlaštene za sklapanje pravno obavezujućih dogovora/ugovora u ime organizacije koja se prijavljuje, ne starija od tri mjeseca
 10. Potvrda porezne uprave o poreznom broju organizacije/udruženja koje se prijavljuje (ID broj): kopija
 11. Statut organizacije/udruženja potpisan od strane ovlaštenog predstavnika I ovjeren pečatom organizacije/udruženja koje se prijavljuje, kopija.

(* Urnek dokumenta na internetskoj stranici projekta: www.prostorikojipokrecu.ba)

Dokumenti koje treba dostaviti u sklopu faze 2 (konačne faze) su navedeni u prilogu 7 u sklopu smjernica za javni poziv.

Prijedlog projekta mora ispunjavati sljedeće kriterije za učestvovanje u programu:

 1. Da bi se smatrao prihvatljivim, prijedlog mora biti:
  • podnesen na sljedeći način: jedan original u papirnom formatu (štampana kopija) i jedna elektronska kopija na USB uređaju (elektronska kopija) moraju se poslati poštom (preporučeno pismo ili ekvivalent, a poštanski žig će služiti kao dokaz datuma slanja) u zatvorenoj koverti do roka naznačenog u Pozivu na adresu organizacije People In Need (PIN) u Mostaru: People In Need (PIN), Maršala Tita 95, 88000 Mostar,
  • napisan na jednom od službenih jezika u BiH. Podnosiocima zahtjeva se preporučuje da uz prijedlog projekta prilože sažetak prijedloga (maksimalno na jednoj A4 stranici) na engleskom jeziku,
  • čitljiv, u formatu koji se može otvoriti i odštampati,
  • usklađen sa zahtjevima u pogledu broja stranica/znakova i izgleda opisanih u obrascu za prijavu,
  • mora obuhvatati sve popratne dokumente navedene u odjeljku Postupak podnošenja prijave,
 2. Predloženi projekti moraju sadržavati potpune podatke, u pisanom obliku, u svim naznačenim poljima: Obrasca za prijavu (Prilog-1), Plana budžeta (Prilog-2) i obavezujeće Izjave o ispunjavanju uslova (Prilog-3)
 3. U okviru ovog poziva podnosioci zahtjeva mogu podnijeti samo jedan zahtjev za jedan Projekt
 4. Zahtjevi se moraju podnijeti najkasnije do roka za podnošenje zahtjeva, odnosno do datuma i vremena naznačenog u Pozivu
 5. Nepotpuni zahtjevi smatraju se neprihvatljivima. To se odnosi na tražene administrativne podatke, opis prijedloga i traženi iznos bespovratnih sredstava, te sve popratne dokumente navedene u ovom Pozivu za dostavu prijedloga.

Samo podnosioci zahtjeva koji prođu u drugi krug (Faza 2) i čiji prijedlozi uključuju građevinske radove dužni su uz ostalu traženu dokumentaciju dostaviti i detaljan predmjer radova.

Predmjer radova sa detaljnim cijenama i količinama dostavlja se u Excel formatu. Ostala dokumentacija koju trebaju dostaviti podnosioci zahtjeva koji prođu u drugi krug navedena je u Prilogu 7.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva nisu dopuštene bilo kakve izmjene zahtjeva.

Međutim, ako zbog očite administrativne greške podnosilac zahtjeva propusti dostaviti dokaze ili izjave ili ako je potrebna originalna dokumentacija, Komisija za ocjenjivanje tražit će od podnosioca zahtjeva da pojasni i/ili dostavi nedostajuće informacije/dokumente tokom postupka ocjenjivanja. Takve informacije ili pojašnjenje neće bitno promijeniti prijedlog.

Zahtjevi koji ne ispunjavaju gore navedene uslove prihvatljivosti bit će odbijeni.

Ako podnosilac zahtjeva ne dostavi traženu dokumentaciju prije potpisivanja ugovora o
bespovratnim sredstvima i/ili ne dostavi traženu dokumentaciju navedenu u Prilozima javnog poziva (ako je potrebna) i/ili ne dostavi traženu dokumentaciju do zadanog roka, bit će diskvalifikovan iz ovog programa dodjele bespovratnih sredstava.
Komisija za ocjenjivanje neće dodijeliti bespovratna sredstva podnosiocu zahtjeva koji:

 • se nalazi u situaciji koja ga isključuje iz postupka utvrđenoj u Prilogu-5 ili
 • podnosiocu zahtjeva koji je dostavio lažne informacije koje su uslov za učestvovanje u postupku ili uopšte nije dostavio tražene informacije.

Administrativne sankcije (diskvalifikacija) mogu se izreći podnosiocima zahtjeva ili povezanim trećim stranama, gdje je to primjenjivo, ako se bilo koja od izjava ili informacija danih kao uslov za učestvovanje u ovom postupku pokaže lažnom.

Po prijemu, svi dostavljeni prijedlozi će biti ocijenjeni na osnovu posebnih kriterija odabira u dvofaznom postupku selekcije koji će provoditi Komisija za ocjenjivanje, po potrebi uz podršku vanjskih stručnjaka.

U fazi 1 se kao prvo provjerava ispunjavaju li podnosioci zahtjeva administrativne uslove i mogu li učestvovati u ovom Javnom pozivu.

Nakon 1. faze evaluacije i na osnovu rezultata evaluacije, projekti s najvećim brojem bodova bit će uvršteni u uži izbor. Po potrebi, Komisija za ocjenjivanje i/ili vanjski stručnjaci mogu obići lokaciju javnog prostora u zatvorenom (uključujući i pripadajući vanjski prostor, ako je primjenjivo), gdje će članovi komisije/vanjski stručnjaci imati priliku postaviti konkretna pitanja u vezi sa prijedlozima.

Podnosioci zahtjeva koji ne dopuštaju/ne podržavaju posjetu neće biti uzeti u razmatranje.

Svi podnosioci zahtjeva koji uđu u uži izbor bit će obaviješteni o rezultatu konačnog odabira tek nakon što Komisija za ocjenjivanje donese konačnu odluku. Rezultati će biti objavljeni na internetskoj stranici projekta www.prostorikojipokrecu.ba i relevantnim kanalima društvenih medija.

Prihvatljive prijedloge ocjenjivat će Komisija za ocjenjivanje, sastavljena od osoblja organizacije People In Need (PIN) i njihovih partnera u konzorciju.

Projekti će se ocjenjivati na osnovu sljedećih kriterija:

 • relevantnost (30 bodova)
 • inkluzivnost (20 bodova)
 • održivost (20 bodova)
 • budžet i troškovna učinkovitost (20 bodova)
 • uticaj na okoliš (10 bodova).

Prilikom odabira konačne grupe korisnika bespovratnih sredstava vodit će se računa o raznolikosti tematskog fokusa i podnosilaca zahtjeva.

Od odabranih podnosilaca zahtjeva (korisnika) će se tražiti da dostave dolje navedene dokumente kako bi im se uplatila sredstva.

 1. Početna uplata:
  • Vremenski okvir: Prije početka projekta
  • Udio: početna uplata iznosi 40% ukupno odobrenih bespovratnih sredstava
  • Dokumentacija i procedure:
   • Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između PIN-a i korisnika
   • Predračun(i) za ukupne troškove projekta/za početnu uplatu/potpisani ugovor od strane korisnika i pružaoca usluga
   • Potvrda banke da je bankovni račun korisnika aktivan
 2. Paušalna uplata, samo ako se projekat provodi duže od dva mjeseca:
  • Vremenski okvir: sredinom implementacije projekta
  • Udio: dodatnih 50% ukupno odobrenih bespovratnih sredstava (* vidjeti uslove)
  • Dokumentacija i procedure:
   • Korisnik podnosi tehnički izvještaj u pisanoj formi, koji PIN ili njegov pravni zastupnik potpisuje i odobrava. Ovaj izvještaj sadrži opis napretka projekta prema dogovorenom ishodu i kvaliteti izvedenih radova i/ili opreme
   • Korisnikov zahtjev za plaćanje u pisanom obliku.
 3. Završna uplata:
  • Vremenski okvir: Nakon implementacije projekta i pisanog tehničkog izvještaja/završnog izvještaja koji izrađuje korisnik, a potpisuje i odobrava PIN ili njegov pravni zastupnik
  • Udio:
   • ako implementacija projekta traje duže od dva mjeseca i ako je izvršena paušalna uplata, tada završna uplata iznosi 10% ukupno dobrenih bespovratnih sredstava
   • ako implementacija projekta traje kraće od dva mjeseca, u kom slučaju nije bilo paušalne uplate, onda završna uplata iznosi 60% ukupno odobrenih bespovratnih sredstava.
  • Dokumentacija i procedure:
   • Završni izvještaj o tehničkoj implementaciji odobrava i potpisuje PIN/njegov pravni zastupnik
   • Finansijski izvještaj za projekat u skladu s potpisanim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava
   • Korisnikov zahtjev za plaćanje u pisanom obliku.

Uslovi plaćanja

Za početnu uplatu, korisnik treba dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između PIN-a i korisnika
 2. Finansijski izvještaj korisnika (bilans stanja i uspjeha)
 3. Predračun(i) za ukupne troškove projekta/ugovor koji su potpisali korisnik i pružalac usluga/opreme.

Ako tehnički izvještaj koji se dostavlja PIN-u ne bude zadovoljavajući, druga i/ili završna uplata se neće izvršiti.

Za podnosioce zahtjeva će se organizovati informativni dan tokom kojeg će se moći postavljati

pitanja i dobiti odgovore.

 • Prva informativna sesija (INFO DAN 1) organizovat će se u srijedu, 17. avgusta 2022. godine, od 10.00 do 12.00 sati, u prostorijama Omladisnkog Kulturnog Centra OKC Abrašević na adresi Ulica Alekse Šantića br. 25, Mostar. Sesija će se održati uživo, a audio snimci će biti objavljeni na internetskoj stranici projekta: www.prostorikojipokrecu.ba
 • Druga informativna sesija (INFO DAN 2) organizirat će se u ponedjeljak, 22. avgusta 2022. godine, od 14.00 do 16.00 sati, u prostorijama Omladisnkog Kulturnog Centra OKC Abrašević na adresi Ulica Alekse Šantića br. 25, Mostar. Sesija će se održati uživo, a audio snimci će biti objavljeni na internetskoj stranici projekta: www.prostorikojipokrecu.ba
 • Pitanja se mogu slati do 5. septembra 2022. godine na sljedeću e-mail adresu: info@prostorikojipokrecu.ba

U slučaju bilo kakvih nedoumica u vezi s pravilima prihvatljivosti, informacijama koje je potrebno navesti u obrascu prijave ili bilo kakvim problemima s prijavnim obrascem dodatne informacije možete zatražiti putem e-maila: info@prostorikojipokrecu.ba

Odgovori na pristigla pitanja će se objaviti na internetskoj stranici projekta:
www.prostorikojipokrecu.ba.
Odgovori na pitanja podnosioca zahtjeva će se redovno ažurirati.

Leave a comment